شماره 10 "روز خوبي داشتي؟" هـنـگاميـكه از همسر خود در مورد چگونگي گذراندن روزش پرسش ميكنيد، برداشت او اين خواهدبود كه شما انسان با فكري هستيد و مشتاقيد بدانيد وي ساعات كاري خود را چگونه سپري كرده است. اما يـك هشـدار: ايـن سـؤال بـه هـمـسـر شـمـا مجوز آن را خواهد داد كه چند ساعتي در مورد كوچكترين اتفاقاتي كه برايش افتاده صحبت نمايـد. پس براي مدت زماني طولاني آماده نشستن و شنيدن داستانهاي او شويد. چرا باعث زيبا شدن وجهه شما ميگردد: زنها به آنچه كه در فكر شما ميگذرد، توجه زيادي دارند. پرسش در مورد چگونگي روز او نشان مي دهد كـه شمـا پذيرا، مشتـاق و علاقمند به گوش دادن حرفهاي همسرتان هستيد. با اين عمل به او فرصتي مي دهيـد تا خودش را خـالي نـموده و شما را به عنوان همراز و محرم اسرار خود در نظر بگيرد. اگر چه ممكن است بيش از زماني كه انتظار داريد مجبور به شنيدن صحبتهايش شويد، اما وقتي تمام شد، او شروع به صحبت در مورد شما خواهد كرد. شماره 9 "نمي تونم بگم چقدر دلربا و زيبا هستي" همانطور كه مشخص است، اين بـه او مـي رسـاند كه شما وي براي شما جذاب بوده و فرد ديـگري بـه چشمتان نمي آيد. از طرف ديگر باعث افزايش اعتماد بنفس در او خواهد شد.چرا باعث زيبا شدن وجهه شما ميگردد: اين جمله بخصوص در روابط زناشويي بلند مدت مؤثر واقع مي شود چرا كه شما به همسر خود اطمينان ميدهـيد هنوز به او علاقه داريد. در عوض همسرتان نيز سعي خواهد كرد اين زيبايي و دلربايي را با شما تقسيم نماييد. سؤالي هست؟ اينجوري فكر نميكنيد؟ شماره 8 "در مورد [ هر چيزي ] چه احساسي داري؟" پـرسيدن اين سؤال به همسرتان نشان مي دهد كه شما خالصانه براي احـساسـات او اهميت قائل هستيد. زنها عاشق بيان احساسات خود در مورد هر موضوع قابل تصوري مي بـاشند. با اين حـال بـدانيد كه خود را در دام گفـتگويـي طولاني و عميق در مورد آن موضوع گرفتار خواهيد كرد. بنابراين اگر شب تصميم ديدن مسابقه فوتبالي را داريد، اين سؤال را مطرح نكنيد. چرا باعث زيبا شدن وجهه شما ميگردد: اين سؤال بيانگر جنبه مهرباني و دلسوزي يك فرد است. وقتي همسرتان در مي يابد كه شما توجهتان را به وي مبذول داشته ايد، او نـيـز متقابلا تمام احساسات خود را با شدتي بسيار بيشتر، اهدا خواهد نمود. يعني اگـر قـبـلا فـقـط فردي جذاب بشمار مي آمديد، اكنون همانند جواهري در چشم او جلـوه خواهيد كرد. متوجه منظورم مي شويد؟ شماره 7 "تو زيبا تر از دوستان ديگرت هستي" قرار دادن او از بين همتاهايش بر سكوي نخست زيبايي باعث بالا رفتن اعتمـاد بـنفـس وي شـده و سـبـب مي گـردد تا هـمـسر شمـا در تـصـوراتش بر دوستان هم جنس خود بتواند فرمانروايي كند. اين تحسين و تعريف بسيار مهمي در دنياي زنانه محسوب شده و امتياز شما را در نزد همسرتان ارتقاي چشمگيري خواهد داد. چرا باعث زيبا شدن وجهه شما ميگردد: گذشته از اينكه باعث مي گـردد او از لحاظ زيبايي ظاهري خود را برتر از اطرافيانش تصور كند، اين جمله كوتاه به همسرتان تفهيم ميكند كه شما تا چه حد براي وي ارزش قائل هستيد. بعلاوه زماني كه دوستانش پيش شـما هستند، كمتر احساس نگراني خواهد كرد. او در مـورد خـودش احـسـاس خـوبـي نموده و پاداش سليقه بخرج دادن شما را خواهد داد. با اينحال يك احتمال جانبي بالقوه وجود دارد: يك همسر حسود اين سخن را مدركي براي متهم نمودن شما به اينكه قصد برانداز نمودن و چشم دوختن به دوستانش را داريد، بشمار خواهد آورد. شماره 6 " تو واقعا زرنگ و باهوشي" با تـصـديـق نـمودن هـوش و ذكـاوت وي، ايـن معـني را مي رسانيد كه علاوه بر محاسن ظاهري، متوجه ذهن و فكر توانمندش نيز شده ايد. هـمـسر شـما بـا شنيدن اين جمله در مورد همه جوانب زندگي خود احساس رضايت و خوشنودي خواهد نمود. اين سخـن نشانه احترام از طرف شما براي همسرتان محسوب ميگردد. چرا باعث زيبا شدن وجهه شما ميگردد: همسرتان اين مسئله را كه شما فقـط بـه فـكر روابط جنسي نيستيد و قادريد ماوراي چنين موضوعات فكر كنيد را تحسين خواهـد كرد. زنها عاشق مردان صـمـيمي و خـوش قـلب مـي بـاشند و هيچ چيزي بهتر از بيان و تشخيص هوش و ذكاوت آنها نمي تواند صفات آقا منشانه شما را آشكار نمايد. شماره 5 "در روابط زناشويي بسيار خوب هستي" بيان اين جمله باعث مي گـردد هـمـسرتان احساس كند كه يك الهه است. شنيدن اين عبارت به همسر شـما تفهيم مي كنـد كـه روابـط جنسي و زناشويي او به چشم شما بي عيب و نقص بوده و باعث مي گردد كه احساس نمايد واقعا مي داند كـه چگـونه بايد مرد خود را راضي نگاه دارد. چرا باعث زيبا شدن وجهه شما ميگردد: تحسين و تمـجيد از عملكرد او نشانگر اين است كه شما به روابط جنسي فقط به عنوان ابزاري براي ارضا نــمودن خود نگاه نكرده، بلكه همه جنبه هاي آنرا مورد ستايش قرار ميدهيد. شماره 4 "مي خواهم همه عمرم را با تو سپري كنم" ايـن جمله اي سنگين است؛ معني آن فاصله زيادي با دادن پيشنهاد براي ازدواج نـدارد. بنابراين پيش از گفتنش به نامزدتان مراقب عواقبش باشيد. اما بخاطر داشته باشيد كه ريسك كردن اغلب پاداش و نتيجه مطلوب به دنبال خواهد داشت. هنگاميـكه اين جـمله را بيان مي داريد، او از لحاظ رواني بسيار سركيف مي گردد. جـمـلات ديـگـري كـه تقريبا همين نتيجه را داشته ولي تعهدآوري آنها كمتر مي باشد، عبارتند از: " فقط تو ميتوني تا اين حد منو خوشحال كني" و " من دوست ندارم با هيچ كس ديگري جز تو باشم." چرا باعث زيبا شدن وجهه شما ميگردد: همـه زنـها عاشق شنيدن جملاتي حاكي بر سرسپردگي ديرپا و با دوام از همسرشان هستند. مطمـئـن بـاشيـد كـه بـعد از گفتن اين جمله سلامي هميشگي را از او خواهيد شنيد. شماره 3 "تو بهترين دوست مني" به او مي گوييد كه چگونه ماورا و فراسوي مسائل جنـسي مي انديشيد و به اين معني اسـت كه براي رابطه اتان ارزش قائل هستيد و مايليد كارهايي را بـهـمراه او انجام دهيد كه مردان ديگر ممكن است رغبتي به آن نداشته باشند. همسرتان بعد از شنـيـدن ايـن جمله پيوستگي مقاومت ناپذيري با شما پيدا خواهد نمود. چرا باعث زيبا شدن وجهه شما ميگردد: اين جـملات شـما را در نـظر وي بـجاي يـك فرد عادي كه مجبور به گذراندن وقتش با او است، به انساني معني دار و جذاب تـبـديـل ميكند. اين شما را به ابتداي ليست خواسـتگـاران پرتاب ميكند چراكه شما به مهمترين نكته اشاره كرده ايد: دوستي و رفاقت. شماره 2 "تو يك مادر ايده آل خواهي شد" اغلب زنها به دنبال اين هستند كه روزي بچه دار شونـد. هـمـچـنين اكـثـرا با خود كلنجار مي روند كه آيا در اين راه مـوفـق خـواهد بـود يـا خـير. بـا گفـتن اين جمله به او اطمينان مي دهيد كه حتما به هدفش خواهد رسيد. به علاوه با ارضـاي نيازهاي دروني او باعث آرامش و تسكين وي مي شويد. بيان اين كلمات از زبان شما به عنوان يك همسر، او را تبديل به خوشحال ترين انسان روي زمين خواهد نمود. چرا باعث زيبا شدن وجهه شما ميگردد: اينـگونه بطور غير مستقيم به همسر خود مي فهمانيد كه مايليد از او بچه دار شويد. واضح است كه اين نوايي بسيار خوشايند در گوش او مي باشد. از اين نقطه، همسرتان بيشتر پذيراي پيشرفت و ترقي شما خواهد شد. شماره 1 "تو زندگي منو كامل مي كني" اين به او مي گويد كه تنها فرد مورد علاقه شما است. همه زنها دوست دارند اين جمله را از شوهرشان بشنوند. بـيـان ايـن عبـارت بـه مفهوم آن است كه شما همسر خود را بصورت كامل پذيرفته ايـد و ايـنـكه او به صـورت موجودي اجتناب ناپذير و هميشگي براي شما در آمده است. در همسرتان احساس لـذت بـخش غير قابل تصوري بوجو آمده و تا چندين روز لبخند از لبانش جدا نخواهد شد. چرا باعث زيبا شدن وجهه شما ميگردد: اين جـمـله اسـاسـا مـي گـويد كه شما در زندگي به او نياز داشته و نميـتوانيد بدون او به زندگي ادامه دهيد. زنها از شنيدن چنين جملاتي بسيار مشعوف ميگردند. اشاره باشكوه "دوستت دارم" اين جمله "دو كلمه اي" معروف و كوتاه كـه هـمگي ما برايـش اهـميت بسيار زيادي قائل هستيم، مي تواند تاثير شگرفي به همراه داشته بـاشد. اگر ازدواج كرده ايد خوب است هر روزه چندين بار براي همسرتان تكرارش نماييد. چرا باعث زيبا شدن وجهه شما ميگردد: گفتن اين عبارت بهـمسرتان بـاعث روشن نگاه داشتن شعله هاي آتشي مي گردد كه هميشه نياز به برافروزي دارند. اگـر در بـين شما كساني تـا حال اين جمله را به همسرشان نـگفـتـه انـد، هر گاه احساس آمادگي نموديد، ترديد به خود راه نداده و آن را بيان كنيد. هيچگاه از گفته خود پشيمان نخواهيد شد وقتي كه عكس العمل او را مي بينيد ( يا احساس مي كنيد ). گفتگوي عشق اكنون كه آموختيد كه چگونه مي توانيد همسر خود را خوشنود كرده و صورتش را سـرخ نماييد، اينكار را انجام دهيد! فقط به اين نكته فكر كنيد كه او در جواب كار شما در آينده چطور جبران خواهد نمود. خـیـلی شـبها آقایون دل خوشی از همسرانشان ندارند ونمی توانند رابطه جنسی مطبوعی با آنها برقرار کننـد. درچـنـیـن شرایـطـی آنـها بیـش از هـر زمـان دیـگری افسرده مـی شـونـد زیـرا تـمـام مـدت با احتیاط صحبت می کنند،دستشویی را تمیز نگه میدارند، درها را برای همسرشانبـاز مـی کنند، پول شام را حساب می کنند، به روی مادربزرگـهای ترشرویشان لبخند می زنند فقط به این دلیل کهزمانی کـه مـوقع مـنـاسب از راه رسـید اعمال و رفتارشانجواز انجام کارهای مورد علاقه شان را به آنها بدهد. مردها نادان نیستند، تمام کارهایی را که انجام میدهند ازقبل برنامه ریزی شده اند، و بـه زودی چیزی را که به دنبالآن هستند بدست می آورند. اما حالا می خواهیم از خانمهايي که چند کیلو وزن اضافی دارند در خواست کنیم که خودشان را لاغر کنند. اگر آنها کمی لاغرتر بودند، شوهرانشان آنها را بیشتر می خواستند، منظور من این است که جذاب تر می شدند، اه، یعنی اینکه لباس ها بیشتر برازنده شان می شدند به این معنا که ...، لعنتی. کار پر خطر انجام عملیاتی که طی آن بخواهید از خانم خود در خواست کنید که کمی وزن خود را کاهش دهد کار پر خطری است چرا که می خواهید یکی از نا فرم ترين کارهای عمر خود را انجام دهید کافی است تنها یک حرکت اشتباه انجام دهید آنوقت نه تنها تمام عمر خود را در بدنامی و رسوایی طی خواهید کرد، بلکه تلاش سایر مردها را نیز در طول تاریخ از بین می برید. اما اگر بتوانید به موفقیت دست پیدا کنید آنوقت نام شما جاودانه خواهد شد و از آن به بعد هم مجبور نیستید که با یک زن چاق و قلمبه زندگي کنید. اگر به طور صریح در مورد وزن اضافی خانم ها صحبت کنید به طور حتم با این کار گورتان را می کنید. خانم ها به دو دسته تقسیم می شوند: آنهایی که احساس چاقی می کنند اما زیبا به نظر می رسند، و کسانی که احساس چاقی می کنند و چاق هم هستند. شما باید با یک طرح از پیش تعیین شده پیش روید تا بتوانید به ملکه خود کمک کنید تا اندام تراشیده شده زیبایی را که برازنده اوست مجددا بدست آورد، نه اینکه با یک تکه چوب او را به شدت به این کار وادارید. تفاوت میان این دو روش مثل فرق بین زندگی شاد و مرگ غریب الوقوع شماست. به او بگویید که هر مردی که از کنارش می گذرد تمام حرکات او را زیر نظر می گیرد- البته همینطور هم هست- او را متقاعد کنید که این کار را انجام دهد هر چقدر نسبت به وضع ظاهری خانم ها اعتراض کنید، با آنها نزاع کنید و ... باید همیشه به خاطر داشته باشید که عقیده شما در مورد خانم ها فقط: "نظر شخصی" شماست. به هر حال اگر بتوانید یک تیر را به هدف بزنید باز هم غنیمت است. نباید کاری کنید که او دچار بدگمانی و شبهه شود. اگر حتی خیلی هم مقرراتی و منضبط نباشد باز هم شما می توانید از روش هایی استفاده کنید تا او را به نحوی مشتاق امر کاهش وزن کنید. فقط به خاطر داشته باشید که با او وارد درگیری لفظی نشوید. با تعریف و تمجید از خانم های باریک اندام به او طعنه بزنید و حس حسادت آنها را برانگیزانید. در این قسمت برای شما 6 تکنیک مختلف را بیان می کنیم. 1- "من طرز لباس پوشیدن تو را دوست ندارم" احساسات هر زنی به روش خاصی قابل تحریک است، شما باید آن روش را پیدا کنید. اگر اینقدر با خصوصیات خانمتان آشنایی ندارید که بتوانید راه حل مناسب را پیدا کنید پس بهتر است به طور کلی مسئله کاهش وزن را کنار بگذارید و همان شکم بزرگ و نرم را تحمل کنید. به او پوشیدن لباس های بزرگتر و گشادتر را پیشنهاد کنید و بگویید این نوع لباس ها برای اندام تو مناسب تر هستند. با شنیدن چنین صحبتی آنها دیگر تا آخر عمرشان چاق نخواهند شد. 2- "من احساس می کنم خیلی چاق شدم" خانم ها منتظر نشسته اند که در هر مورد با دیگران همدردی کنند به ویژه در مورد چاقی رانها. اگر سعی کنید یک برنامه دلسوزی راه بیندازید و بگویید که خودتان خیلی چاق شده اید، او نیز به اضافه وزن خود پی می برد و به فکر چاره می افتد. خانم ها اغلب این کار را زمانیکه حمام های عمومی رایج بود انجام می دادند ولی متاسفانه چون امروزه استفاده از این نوع حمام ها منسوخ گردیده زنها دیگر نمی توانند از این طریق با یکدیگر چشم و هم چشمی کنند. - "دوست شما دیگر از زمانیکه چاق شده جذاب نیست" در این مورد باید حواس خود را خیلی جمع کنید و مراقب حرف زدن خود باشید، بهتر است یکی از دوستان صمیمی و خودمانی او را انتخاب کنید و بعد ظالمانه ترین انتقادهای خود را بیرون بریزید. از یکی از دوستان خود تعریف کنید که عاشق یک خانم باریک اندام شده و به او پیشنهاد ازدواج داده است. او هم تصور می کند که اگر رژیم غذایی خود را حفظ کند شما هم به او حلقه ازدواج می دهید و زندگی مشترکتان آغاز میشود. 4- " من در باشگاه با یک مربی جدید خانم تمرین می کنم" او دیگر هیچ گاه کمتر از شما به باشگاه نخواهد آمد. این فکر که یک خانم خوش تیپ اسکات رفتن شما را تماشا می کند و ممکن است خوشش بیاید او را دیوانه می کند. او در باشگاه ثبت نام می کند و 24 ساعته خود را نشان می دهد تنها به این دلیل که می خواهد مراقب شما باشد. 5- "فروشنده گفت این لباس مخصوص سایزهای کوچک است" اگر می خواهید که محبوبتان وزن خود را کاهش دهد باید اندکی از جیبتان مایه بگذارید. یک لباس که چند سایز برایش کوچک است بخرید. خیلی خوب است که احساس کند شما او را لاغر تصور می کنید. او به خاطر آنکه بتواند آن لباس را بر تن کند صبح و ظهر و شب ورزش می کند و رژیم می گیرد تا لباس لعنتی به تنش بخورد. 6- "با کمک هم وزن کم کنیم" اجازه دهید این شیوه را بررسی کنیم. اگر شما خیلی رک و راست به نامزد خود بگویید که وزن خود را کم کند تمام رشته های گذشته شما پنبه خواهد شد. اما اگر صادقانه پیش روید و با او یک تعهد ببندید که با هم برای بدست آوردن تناسب اندام و کم کردن قطر شکم کار کنید او کاملا شگفت زده خواهد شد و از این موضوع استقبال می کند. زیرا این تصور برای او ایجاد می شود که به همان اندازه که شما او را برای خود زیبا و خوش اندام می خواهید برای نیازهای او نیز ارزش قائل هستید و می خواهید بدن خود را روی فرم نگه دارید تا او نیز از هیکل متناسب شما لذت ببرد. از دست دادن وزن کار آسانی نیست باید او را مطمئن کنید که شما ارزش آن را دارید. او را لاغر نگه دارید آقایون باید به خاطر داشته باشند که موفقیت در متقاعد کردن خانم ها برای کاهش وزن کاری است که تماما به عهده خودتان است. احساسات، افکار، و عقاید اموری هستند که برد و باخت شما را تعیین می کنند. اگر در بیان آنها موفق نشوید در نهایت خانمها جنگ را می برند. اگر او را درست متوجه اشتباهاتش نکنید، خود را به کام مرگ فرو می برید. کاهش وزن امر وقت گیری است، پس بهتر است صبور باشید. تنها کاری که باید انجام دهید این است که وزن بدن خودتان را متناسب نگه دارید و اضافه وزن نداشته باشید تا بتوانید در مقابل خانم چیزی برای گفتن داشته باشید تا پیروز از میدان خارج شوید. آیا لباسهایتان بـشما اعـتماد به نفس میدهد؟ منظورمان این نیست که به طرزی خودنمایانه و پر زرق و بـرق لباسبپوشید. منظور ما این است که به طریقی لباس بپوشیدکـه بـاوقـار و اعتـمـاد بـه نفس جلوه کنید. قسمتی از اینمسـئـله بـه رفتار شما بستگی دارد، اما بخشی دیگر بهایـن بسـتـگی دارد کـه لبـاسهـایی بپوشید که مناسب وبــرازنده ی شما بوده و به چشم بیاید. مهم این است که تـا جـایی کــه می توانید سعی کنید عالی به نظر بیایید،حـال در هر مکانی که باشید. با رعایت نکات زیر میتوانیدـه طـریـقـی لــباس بپوشید که اعتماد به نفستان را بالاببرد. خواهید دید که چطور با تغییراتی بسیار جزئی و کوچک، نظر اطرافیان را به کلی نسبت به خودتان عوض خواهید کرد، تا جایی که نظر خودتان نیز در رابطه با خودتان تغییر خواهد کرد. اندازه لباسهایتان رنگ لباس نکاتی در رابطه با زیبایی اندازه لباس اندازه و مناسب بودن لباستان، برای حس اعتماد به نفس بسیار مهم است. ژاکت مثال بسیار خوبی است. یک ژاکت شل و گشاد باعث می شود کثیف و نامرتب جلوه کنید. ژاکتی که اندازه تان باشد شما را تمیزتز و مرتب تر نشان میدهد و باعث میشود با اعتماد به نفس بیشتری بایستید و راه بروید. در اینجا نمونه های دیگری نیز برای شما مطرح م یکنیم تا ببینید هر لباسی در چه اندازه ای باشد به شما اعتماد به نفس خواهد داد. شلوار: شلوار مناسب آن شلواری نیست که چسبِ تنتان باشد، باید به سایزتان باشد. فکر نکنید اگر شلوار دقیقاً اندازه تان باشد، انحناهای بدنتان را مشخص خواهد کرد، بلکه شما را نسبت به شلوارهای گشاد لاغرتر و صاف تر نشان خواهد داد. ژاکت، کت، پیراهن و بالاپوش: پوشیدن بالاپوش هایی که در قسمت کمر تنگ میشود، کمک می کند که هیکلتان موجدار و متناسب دیده شود و زنانه تر است. به یاد داشته باشید که لباسهایی که بیش از حد گشاد و شل و ول هستند، شما را کوتاه قد تر و نامرتب تر نشان می دهند. سینه بند: پوشیدن سینه بند مناسب بسیار در جلوه ی لباستان تاثیر خواهد داشت. بعضی از خانم ها زیرپوش ها و لباس های زیر زیبا می پوشند، چون فکر می کنند با آنها احساس بهتری دارند و به آنها اعتماد به نفس بیشتری می دهد. به هرحال چه سینه هایی صاف داشته باشید و چه سینه هایتان بزرگ باشد، انتخاب سینه بند اندازه و مناسب در اعتماد به نفس شما تاثیر بسزایی دارد. هنگام انتخاب سینه بند حتماً توجه کنید که از پشت هم مثل جلو اندازه تان باشد. کفش: گاهی اوقات پوشیدن کفش های پاشنه بلند باعث لنگ زدنتان می شود و کسی آن را نمی پسندد. اما اگر کفشی را انتخاب کنید که مناسب و برازنده ی شما باشد، اگر پاشنه ی بلندی داشته باشد باعث می شود که بلندقدتر، لاغرتر و جذابتر تر به نظر برسید. جواهرات: یکی از سریعترین و موثرترین راه ها برای داشتن ظاهری زیبا و پرجلوه استفاده از جواهرات است. انداختن گردن بند، دستبند و گوشواره های پهن باعث جلوه بیشتر شما می شود و توجه شوهرتان را به سمتتان جلب می کند. رنگ لباس سر تا پا مشکی پوشیدن باعث می شود که لاغرتر و صاف تر جلوه کنید. اما پوشیدن لباسهای رنگی به دیگران نشان م یدهد که شما از اینکه به چشم بیایید نمی ترسید. همچنین لباسهای رنگی کمک می کند تا قسمت هایی را که نمی خواهید مورد توجه قرار بگیرند را بپوشانید. در اینجا به نکات دیگری در زمینه ی رنگ لباس اشاره میکنیم. ترکیب رنگها: مجبور نیستید تا رنگ همه چیز را با هم سِت کنید. پوشیدن تاپ نارنجی بسیار جالب است، اما اگر آن را با یک شلوار شکلاتی، ذغالی یا بورگاندی ست كنيد جلوه ی بهتری به آن خواهد داد. صورتی را با خاکستری یا آبی نفتی سِت کنید، جالب خواهد شد. طوری لباس بپوشید که خودتان احساس اعتماد به نفس کنید. اگر با پوشیدن رنگ روشن تر برای بالاتنه و رنگ تیره تر برای پایین تنه احساس بهتری دارید، به هر طریقی شده همین کار را انجام دهید. نکات آرایشی تاثیری که روی دیگران می گذارید، به نحوه ی آرایش و اصلاح شما نیز تا حد زیادی بستگی دارد. حتی لباسهای گران قیمت و عالی هم اگر ناخن هایتان شکسته و لب پریده باشد و یا ابروهایتان اصلاح نشده و نامرتب باشد جلوه اي نخواهد داشت. حتی اگر آرایش هم نکنید، رژلب و ریمل هم نزده باشید، اصلاح شدن صورتتان در زیباییتان تاثیر شگرفی دارد. به نکات زیر دقت کنید. تمیز کردن ناخن ها: چه خودتان ناخن هایتان را مانیکور می کنید، و چه به سالن های آرایشی برای این منظور مراجعه می کنید، سعی کنید ناخن ها و پوستتان همیشه مرتب و تمیز باشد. مراقبت از موها: به طور مداوم به آرایشگر مراجعه کنید تا موهایتان را مرتب کند. اگر موهایتان توی صورتتان می ریزد، میتوانید از سنجاق سرهای زیبا برای عقب نگاه داشتن آن استفاده کنید. ریشه ی موهایتان را همیشه رنگ کنید. و هر از گاهی مدل موهایتان را تغییر دهید تا جلوه کنید. ابروهایی زیبا: داشتن ابروهایی مرتب و تمیز در زیبایی صورتتان تاثیر شگرفی دارد. برای برداشتن و اصلاح ابروهایتان به آرایشگاه مراجعه کنید. آرایش: اصلاً نیازی به آرایش کردن نیست، اما اگر اصرار دارید همیشه آرایش ملایم انجام دهید. رژلبی کمرنگ یا کمی رژگونه صد چندان به زیبایی شما خواهد افزود . چه چیزی میـتواند رمانتیک تر از دریافت یک نامه عاشقانهدسـت نـویس بـاشـد. ایـن نوع نامه ها هنوز هم به عنوانیکـی از بـهتـریـن هدیه های ولنتاین به شمار می روند اما نـبـایـد آنـهـا را مـخـتـص فـوریـه بـدانـیم در هر زمان از سال نـامـه هـای عـاشـقـانه تجلی قدرتمندی از عشق شمـا را پدیدار می سازند. لازم نیـست کـه حـتما شکسپیر باشید تا بتوانبد یک نامه عـاشـقـانه کـامل و بی نقص بنویسید فقط کافی است که بتـوانیـد احسـاسـات خـود را منـتـقل کـنید. چیزی که نامه عـاشقانه را از سایر نامه ها مجزا می کند خصوصی بودنآن اسـت. از ایـن طـریـق بـه محبوب خود نشان می دهید کـه او را بـه خـوبـی مـی شنـاسـید و ایـن آگاهی را فقط و فقط از طریق عشق خود بدست آورده اید. تمام چیزی که برای شروع به آن نیاز دارید در دست داشتن قلم و کاغذ مناسب است. سعی کنید به جای کاغذهای با عکس گل سرخ و آندسته از کاغذهایی که در حاشیه آن تصویر الهه های عشق (کودکی برهنه) چاپ شده است از یک کارت محکم استفاده کنید. گیرنده این نامه می خواهد از آن برای سال های درازی نگهداری کند برای همین نوشتن بر روی یک کارت محکم به دوام آن کمک می کند. سعی کنید در نوشتن صریح باشید. به او بگویید که دقیقا چه احساسی را در شما ایجاد می کند و چه کاری انجام می دهد که باعث می شود شما یک چنین احساسی داشته باشید. از ضمیر دوم شخص "تو" استفاده کنید تا نامه شما مستقیما او را مخاطب قرار دهد. پیش از اینکه شروع به نوشتن کنید چند لحظه صبر کنید و به محبوب خود فکر کنید. شاید سوالات زیر به شما کمک کند تا بتوانید افکارتان را بهتر به جریان بیندازید: - بهترین توانایی او چیست؟ - متوجه چه چیزی در او شده اید که خودش قبلا از آن خبر نداشته؟ - رمانتیک ترین کاری که او تا به حال برای شما انجام داده چیست؟ - در امور روزمره زندگی چه کاری انجام می دهد که گویای اهمیت او نسبت به شماست؟ - چه موقع عاشق او شدید؟ - کدامیک از خوبی های او شما را شگفت زده می کند؟ - بهترین خاطره مشترکتان چیست؟ - از زمانیکه به هم پیوستید چه تغییراتی در زندگی شما ایجاد شد؟ البته شما می توانید نامه را به هر طریق که مایل بودید شروع کنید فقط کافی است نام او را ذکر کنید. لازم نیست که از همان ابتدا خیلی احساساتی برخورد کنید. یک "عزیزم" ساده کفایت می کند. نامه را با توضیح یکی از خصوصیات ویژه او که آنرا دوست می دارید شروع کنید. سعی کنید در مورد او از جمله های منحصر به فرد استفاده کنید، مثلا "من هیچ گاه در زندگی خود با کسی که به اندازه تو ....... باشد ملاقات نکرده ام." و یا " هیچ کس هیچ موقع به اندازه تو باعث نشده بود که من احساس ...... کنم." با یک چنین مقدمه ای به او ثابت می شود که رتبه بندی او در ذهن شما با بقیه فرق می کند و جایگاه او از سایرین بالاتر است. یک راه ساده برای شروع نامه های عاشقانه در نوشته های خود احساسات واقعی تان را نسبت به او بیان کنید، از مثال هایی استفاده کنید که نشان دهنده توجه شما نسبت به طرف مقابل باشد. مطمئنا کارهایی که برای خوشحال کردنتان انجام داده برای شما ارزشمند هستند پس بهتر است این امور را مجددا به او یاد آوری کنید. خاطره مورد علاقه تان را مرور کنید، برای آینده آرزوهای خوب کنید و گفتن " دوستت دارم" را نیز فراموش نکنید. لازم نیست که نامه شما خیلی طولانی و یا کوتاه باشد فقط باید صداقت را رعایت کنید و صمیمی باشید. هیچ قانونی وجود ندارد که شما را ملزم به استفاده از شعر در نامه های عاشقانه کند اما اگر دوست داشته باشید می توانید چند بیت شعر مناسب به سلیقه خود انتخاب کنید و آنرا در متن نامه بگنجانید. اگر سروده خاصی در ذهن شما نیست می توانید از شعرهایی که به صورت online موجود هستند استفاده کنید. اما اگر از شعرهای کلاسیک خسته شده اید و به دنبال ابیات غیر معمول می گردید من کتاب "با من تا انتهای عشق برقص" به نویسندگی لئونارد کوهن را به شما معرفی می کنم. هنگامیکه نامه کامل شد یکبار دیگر آنرا با دقت بخوانید و اگر به اشتباهی بر خوردید آنرا تصحیح کنید. این نامه قرار است بارها و بارها خوانده می شود شما که نمی خواهید یک اشتباه کوچک تاثیر آنرا از بین ببرد. اگر می خوهید تاثیر نامه دو برابر شود باید در آنرا مهر و موم کنید. این روزها پاکت های دارای مهر و موم در هر مغازه لوازم تحریر فروشی پیدا می شوند. اما استفاده از یک تکه شمع آب شده تیره رنگ خیلی رمانتیک تر است. این کار بسیار ساده است: شمع را روشن کنید ، هنگامیکه آب می شد چند قطره از آن را با دقت کافی بر روی در پاکت بچکانید و چند لحظه منظر بمانید تا کاملا خشک شود. زمانیکه نامه کامل شد آنرا پست کنید و منتظر پاسخ آن بمانید. اگر به اندازه کافی خوش شانس باشید ممکن است روزی خودتان نیز یک نامه عاشقانه دریافت کنید. این امکان وجود دارد که هر کدام از ما در مورد خانم ها اشتباه کنیم. بیشتر افراد جذب زیبایی هایی ظاهری شده و به سرعت گول می خورند. برخي با بوسیدن پای زنانی که به آنها مانند یک تکه آشغال نگاه می کنند، فقط خودشان را کوچک کرده اند. شاید وقت و هزینه های گزافی را صرف خانم هایی کنید که تنها قصد سوء استفاده از شما را دارند. اما آیا از اشتباهات خود درس می گیرید؟ نه، هر بار به خود قول می دهیم که متفاوت عمل کنیم. تصور می کنیم که اگر سخت تلاش کنیم و از انجام برخی کارها خودداری نماییم، نتیجه تغییر خواهد کرد. خوب اگر شما همچنان همان تیپ های همیشگی را انتخاب کنید، هیچ چیز تغییر نمی کند؛ و مجددا، بارها و بارها قلب شما شکسته خواهد شد. باید از خود در مقابل خانم هایی که در لیست زیر می بینید، به شدت محافظت کنید، تا بتوانید درقرارهای ملاقات خود یک قدم به سمت موفقیت نزدیک تر شوید. 1- خانم های فمینیست این دست از خانم ها تصور می کنند که تمام ناخوشی های زندگی از مردها نشئت می گیرد و تنها کاری که که یک مرد می تواند انجام دهد این است که آلت تناسلی خود را قطع کرده و یک جفت تخمدان به خود پیوند بزند. آنها تصور می کنند که وجود خانم ها، فرشته وار است و می توانند تمام دنیا را عوض کنند، البته فقط در صورتیکه معضل "مردسالاری" از جلوی پای آنها برداشته شود. رفتار این مدل خانم ها با آقایون اصلا مناسب و قابل قبول نمی باشد. شما می توانید آنها را به راحتی از شعار معروفشان تشخیص بدهید، چرا که همیشه زیر لب زمزمه می کنند : "تمام مردها با آلت خود فکر می کنند." بهتر است در هر شرایطی از آنها دوری کنید. 2- خانم های پولکی خیلی ساده و راحت: او تنها به خاطر پول با شما رابطه برقرار می کند. او خیلی زود با شما صمیمی می شود. آنها از آقایون انتظار دارند که تمام هزینه های زندگی آنها را برآورده سازند، تنها به این دلیل که آنها از نظر زیست شناختی مونث هستند. آنها تصور می کنند که یک مرد باید هزینه نوشیدنی، شام، مسافرت، گل، جواهر و .. را بپردازند بدون اینکه هیچ گونه وظیفه جبران و یا تلافی بر گردنشان بیفتد. او هیچ چیز نیست جز یک انسان مادی. فکر می کنند که زنانگی شان از طلا درست شده است و میلیون ها دلار می ارزد. او یک طماع دغل باز است. او فقط به فکر بر آورده کردن نیازهای خودش است و برای دیگران هیچ اهمیتی قائل نیست. و بهتر است که حواس خود را جمع کنید، چراکه عده بسیاری از دخترهای جوان جزء این گروه قرار دارند. 3- خانم های رمانتیک این نوع خانم ها زندگی خود را بر طبق فیلم های عاشقانه و کتاب های رمان سپری می کنند. او هر شب به تنهایی به خانه می آید و مجله های مربوط به عروسی را ورق می زند و در عین حال در انتظار شاهزاده ای است که با اسب سفیدش از میان آسمان به زمین فرود آید و او را سوار بر اسب سفیدش کرده ، به جایی ببرد که هیچ مشکلی وجود نداشته باشد، تا بتوانند به خوبی زندگی کنند. آنها دخترهایی هستند که توسط پدر و مادرها و خانواده هایشان نازپرورده بار آمده اند و چیزی از واقعیات زندگی، نظیر پرداخت صورتحساب ها و تمیز کردن دستشویی ها نمی دانند. او انتظار دارد کسی تمام مدت از او مراقبت و نگهداری کند، شب ها ملافه را بر رویش بکشد و تمام شب بر بالینش بیدار بماند تا مبادا او خواب بدی ببیند و بترسد. فرار کنید! 4- خانم های بدگمان این خانم تمام خصوصیات منفی افراد رمانتیک را با خود به همراه دارد. او همیشه جزء "زخم خوردگان" اجتماع است. کسی که در روابط گذشته خود شکست خورده و به طور ناخودآگاه از برقراری ارتباط مجدد واهمه دارد. ارتباط شما با این افراد به جایی راه نمی برد، چرا که آنها در ابتدا علاقه فراوانی از خود نسبت به شما نشان می دهند، اما پس از چندی اثری از آن باقی نخواهد ماند. و این چرخه همچنان ادامه پیدا می کند. شما همیشه در رابطه خود با او سردر گم هستید. با شما قرار ملاقات می گذارد و معاشقه راه می اندازد، اما رابطه شما فراتر از یک دوستی ساده نمی رود. تنها چیزی که تحویل شما می دهد یک مشت معذرت خواهی بیهوده است. هیچ وقت به اندازه کافی برای شما زمان ندارد؛ شما هم که به اندازه کافی غم و غصه برای خودتان دارید، پس بهتر است با چنین زنی ارتباط برقرار نکنید. 5- خانم های عصبانی مثل خانم های فمینیست خانم ها عصبانی نیز دل خوشی از مردها ندارند. آنها به مردها اهانت می کنند، و می توانند بدی ها و خطاهای تمام مردانی را که از ابتدای زندگی با آنها ملاقات کرده اند را به سادگی به خاطر بیاورند. برای خانم عصبانی چیزی به عنوان "مرد خوب" وجود ندارد و تمام مردها "احمق" و "عوضی" و "کثیف" هستند. خون آنها از دست مردها به جوش می آید و در هر لحظه می توانند مانند یک کوه آتشفشان منفجر شوند. برقرای ارتباط با این نوع خانم ها مساوی است با ورود به تراژدی و داد و فریاد ، پس بهتر است عقب بایستید. 6- خانم های نامطمئن در نگاه اول چنین خانم هایی خیلی خوب جلوه می کنند؛ با شما به مهربانی رفتار می کنند و خوش مشرب هستند. اماچیزی نمی گذرد که ترس های درونی اش پدیدار می شوند. روزی 10 مرتبه به شما تلفن میزند تا بپرسد "رابطه در چه حالی است؟" یا اینکه "تنها می خواهد صدای شما را بشنود." او می خواهد مطمئن شود که به اندازه کافی جذاب است؛ دائما نگران آرایش صورت و موها و همینطور لباس هایش می باشد. او محتاج و نیازمند است و همواره با این ترس زندگی می کند که مبادا آقا او را به خاطر "خانم بهتری" ترک کند. این دسته از افراد خیلی زود خود را آویزان شما می کنند. 7- خانم های هرزه اخلاق این خانم ها واقعا عجیب و غریب است. آنها افراد نا مطبوعی هستند که به دیگران با چشم حقارت نگاه می کنند و فقط به خودشان اهمیت می دهند و اصلا مهم نیست که قلب دیگران را بشکنند و آنها را آزرده خاطر سازند. بیشتر خانم های هرزه به فکر پول و مال و منال نیز هستند درست مثل خانم های پولکی. آنها معمولا خوش قیافه و خوش لباس هستند و به راحتی با اخمی که در چهره دارند قابل شناسایی می باشند. 8- خانم های منم منم مثل خانم هرزه، خانم منم منم نیز فقط برای خودش ارزش قائل است. او می خواهد که همیشه مرکز توجه قرار گیرد و هر کاری که می خواهد انجام دهد و هر کجا که می خواهد برود. او خود خواه و خود محور است. شیفته خودش می باشد و به عنوان "دختر کوچولوی بابایی" بزرگ شده، و انتظار همان توجهات را از شما دارد. هر چند این امکان وجود دارد که شما از مصاحبت دخترهای لوس و مامانی لذت ببرید، اما باید تا آنجا که می توانید خود را از آنها دور نگاه دارید. 9- خانم های نا امید شرایط هر طوری که می خواهد باشد این خانم فقط به ازدواج فکر می کند – آن هم همین حالا – برای او مهم نیست که شخص مورد نظر چه کسی است و شغل او چیست. تا زمانی که مردانگی داشته باشد، می تواند او را راضی نگه دارد. مراقب این یکی هم باشید! 10- خانم های دمدمی او در ابتدا از خیلی چیزها چشم پوشی می کند که همین امر باعث جذب شدن مردها به سمتشان می باشد. او به شما چیزی را تحویل می دهد که دقیقا توقع شنیدش را دارید؛ اما زمانیکه رابطه عمیق تر شده (یا به ازدواج کشیده می شود) شما تازه با چهره حقیقی او آشنا می شوید. بانوی عزیز شما یک شبه، تبدیل به یک آدم حریص، طماع، پولکی، و حیوان صفت می شود که اگر به خواست هایش نرسد شما را عذاب خواهد کرد. 11- خانم آزار دهنده معمولا این مدل خانم ها از یک کیلومتری قابل تشخیص هستند. آنها با شما معاشقه می کنند و جاذبه های جنسی شان را به نمایش می گذارند. گاهی اوقات به دنبال مردهای پر سن و سال تر هستند. آنها اغلب مردها را از نظر جنسی تحریک می کنند و بعد راه خود را می گیرند و می روند. آنها مردها را مانند زنبورهایی که به سمت عسل کشیده می شوند به سوی خود جلب می کنند. هر طوری که با شما رفتار کنند، هیچ گاه نباید به آنها اعتماد کنید زیرا اگر مرد بهتری را پیدا کنند به سادگی آب خوردن از شما دل کنده و به سمت او می روند. 12- خانم قدرت طلب آنها انسان های پستی هستند که می خواهند قدرت کنترل تمام امور زندگی شما را به دست گیرند. آنها به شما می گویند چه لباسی بپوشید، کجا بروید، با چه کسی صحبت کنید، با چه کسانی می توانید دوست باشید، چه چیزی می توانید بخورید... و خلاصه همه چیز. و اگر بخواهید در مقابل عقاید آنها از خود مقاومت نشان دهید، اخم هایشان در هم فرو می رود، شما را از سکس محروم می کنند، گریه و زاری راه می اندازند و از هر سلاح و تاکتیک دیگری که بلد هستند کمک می گیرند، تا شما را از پای در آورند و چاره دیگری جز سر فرود آوردن در مقابل خواست هایشان را برایتان باقی نخواهند گذاشت. ما به شما اخطار دادیم! اینها بدترین نمونه ها بودند. مطمئنا خانم های خوبی هم هستند که تنها قسمت کمی از این بدی ها را دارا هستند. اما بهتر است که همیشه مراقب خانم هایی که در لیست بالا به شما معرفی کردیم باشید. حالا که از خصوصیات آنها آگاهی لازم را پیدا کردید، اگر با آنها ارتباط برقرار کردید، تنها کسی که باید سرزنش شود، شخص شماست. تا كنون از خود پرسيده ايد كه مهمترين عنصر در هر رابطه اي چه چيز ميباشد؟ پاسخ بسياري از افراد به اين پرسش عشق است. بله عشق يك موهبت است و بدون آن هيچ رابطه اي پايدار نخواهد ماند. اما عشق نيز به تنهايي و بدون پشتوانه "احترام" ناتوان و متزلزل خواهد بود. احترام متضمن و بيمه گر عشق است. شايد لازم باشد براي درك بهتر اين مسئله رابطه (مانند ازدواج) را به يك بنا تشبيه كنيم. در اين منزل باشكوه پي و شالوده خانه را عشق، ستونهاي آن را دو فرد و مصالح ساختماني اتصال دهنده آن را احترام تشكيل ميدهند. ممكن است شريك زندگي تان شما را بسيار دوست داشته باشد اما آيا به شما احترام نيز ميگذارد؟ افراد دوست دارند محبوب باشند اما محترم بودن به مراتب ارزشمند تر از محبوب بودن است. تعريف احترام چنين است: به رسميت شناختن شايستگي، ارزشمندي، حقوق و مزاياي فرد به عنوان يك انسان. و يا احترام عبارت است از: ادب، مراعات، پذيرش و توجه. يك شريك ايده آل فردي است كه هم شما را دوست دارد و هم به موازات آن براي شما احترام قائل است. چگونه ميتوان نشانه هاي بي حرمتي را در يك رابطه شناسايي كرد؟ نشانه هاي بي احترامي به قرار زير ميباشد: 1- بي اعتبار كردن: جاي فرد پاسخ دادن، سخنان فرد را قطع كردن، بي اعتنايي كردن، تمسخر كردن، گوش ندادن به سخنان فرد و تحقير كردن. 2- ارعاب كردن: تهديد كردن، هراساندن، قلدري كردن و تشر زدن. 3- انتقاد كردن: عيبجويي، ملامت كردن، نفي كردن و غر زدن. 4- كنترل كردن: جلوگيري از تصميم گيري مستقل فرد، تحكم كردن، سلطه گري و تحميل عقايد، خواسته ها و نيازها. 5- قضاوت كردن:تعيين درستي و نادرستي اعمال فرد، برانگيختن احساس گناه و شرمساري در فرد. 6- بد نام كردن: تهمت و افترا زدند، رسوا كردن و افشا گري كردن. 7- فريب دادن:دروغ گفتن، گمراه كردن و حقه زدن. 8- خيانت كردن:صادق نبودن، وفادار نبودن. 9- توهين كردن: گستاخي كردن، ناسزا گويي، رنجاندن. 10- سوء رفتار كردن: از لحاظ كلامي، احساسي و فيزيكي. صدمه زدن به حس امنيت و فرديت شخص. كتك زدن، فرياد كشيدن و فحاشي كردن. 11- هر نوع تغيير در لحن صدا ، اشارات و تغيير در چهره كه پيام آن چنين است:"من مهمتر از تو هستم". شريكي كه بي احترامي ميكند در واقع در صدد آنست كه با خرد كردن شخصيت فرد مقابل، خود را مهمتر و برتر جلوه دهد. اما غافل از آن كه با اين عمل شالوده خانه اي كه روزي با عشق بنا نهاده شده را سست و تخريب ميكند و آنكه سرانجام آوار آن بر سر خود وي نيز فرو خواهد ريخت. شما همانگونه كه اجازه ميدهيد ديگران با شما رفتار كنند، ديگران با شما رفتار خواهند كرد. همه چيز وابسته به خود شماست هنگامي كه مورد بي احترامي قرار ميگيريد و سكوت ميكنيد در واقع در آن بي احترامي خودتان نيز سهيم هستيد. در انتها به خاطر داشته باشيد كه منزل باشكوه شما (رابطه) در صورتي كه به حال خود رها گردد صرفنظر از آنكه در ابتدا تا چه اندازه استوار و مستحكم بنا گرديده باشد به مرور زمان از هم پاشيده و رو به خرابي و زوال پيش خواهد رفت بنابراين بياموزيد با تبادل عشق و احترام روزافزون تركهاي هر چند كوچك منزل خود را مرمت كرده و ان را استوار و پايدار نگه داريد. "راستگويي و صداقت در ايجاد اعتماد در رابطه ضروريست. احترام محصول اعتماد و عشق محصول احترام است" "هر رابطه اي منحصر بفرد است. و براي نتيجه بخش بودن آن بايد مقتضيات آن فراهم گردد. هيچ راه ميانبري وجود ندارد." "زندگي كوتاه است. آن را هدر مشاجرات و جر و بحثهاي بي معني و بي اهميت نكنيد!" آیـا واقعاً شاد هستید؟ آیا می دانید معنی واقعی شادی چیست وبرای رسی

/ 0 نظر / 30 بازدید